Privacy Policy


Mijn website is : http://adrieklop.nl.

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en wettelijk verplicht (door
de WBGO) dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg.
Uw dossier bevat de volgende persoonsgegevens, naam, email-adres, adres, verzekeringsgegevens, aantekeningen (over uw gezondheid, uw klacht en de behandelingen).
De persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor
ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).
Ook worden in de dossier voor de behandeling noodzakelijke gegevens opgenomen. Na expliciete toestemming en wanneer noodzakelijk is kan het voorkomen dat er een uitwisseling plaatsvindt met andere zorgverleners.
Het is mijn streven om uw privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke – en medische gegevens
 • dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 • als ik uw therapeut als enige toegang heb tot uw gegevens en uw dossier
 • een beroepsgeheim heb (en geheimhoudingsplicht).

De gegevens

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen
gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bv. bij verwijzing naar een andere behandelaar, dit alleen weer na expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
 • Deze gegevens in het dossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy en zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • en korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde, psychosociaal consult
 • de kosten van het consult.

Postadres: Burg. Boreelstraat 3, 2013 BT Haarlem.
Emailadres: info@adrieklop.nl
Telefoon: 023-5317022
Website: www.adrieklop.nl
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr.: 34366621
Bankrelatie: RABO 32.44.43.293 – BIC RABONL45 –
IBAN NL45RABO0324443293
BTW NL001258934B43
AGB-code praktijk: 90-51292
AGB-code Zorgverlener: 90-042511
VBAG-code: 210004
RBCZ en TCZ nr.: 911045R